Forord

Publisert: 10.08.2016

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapirettet oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ. Den er spesielt beregnet på den allmennpraktiserende lege og institusjonslegen på områder hvor vedkommende ikke er spesialist. Det er derfor lagt særlig vekt på å omtale tilstander som primært behandles av disse legene, og hvor legemidlene har en viktig plass i behandlingen. Men også hyppig forekommende tilstander som ikke kan behandles medikamentelt, omtales kortfattet. Sjeldnere tilstander er bare gitt en orienterende omtale.

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er delt i 4 hovedavsnitt: en sykdomsrettet del (24 kapitler) med terapiopplegg, en del med legemiddelomtaler (21 kapitler), en generell del (24 kapitler) som omfatter ulike behandlingssituasjoner, klinisk, farmakologisk og formell veiledning ved legemiddelbruk, og en registerdel med bl.a. stikkord- og adresseregister.

For opplysninger om vilkår for refusjon på blå resept for de enkelte legemidlene, henvises det til Statens legemiddelverk ( www.legemiddelverket.no ). Legemiddelverket utarbeider og ajourholder refusjonslisten (med refusjonskoder).

For opplysninger om legemiddelinteraksjoner henvises det til Legemiddelverkets interasjonssøk www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx

Norsk legemiddelhåndbok finnes på internett fritt tilgjengelig for alle (www.legemiddelhandboka.no), som nedlastbar versjon for smarttelefon og som apper for smarttelefon og nettbrett.

Ansvaret for opplegg av boken, dens endelige innhold og utforming ligger hos et faglig selvstendig redaksjonsutvalg. De enkelte kapitler og delavsnitt er utarbeidet av en eller flere primærforfattere. De er deretter vurdert av spesialister innen sine fagområder og i tillegg av redaksjonsutvalget. Vel 200 medarbeidere deltar i revisjonsarbeidet. Disse er ført opp i et eget medarbeiderregister tilgjengelig på nett.

Redaksjonsutvalget

som har ansvaret for denne utgaven:

Professor dr. med. Olav Spigset (leder), klinikkdirektør dr. med. Halfdan Aass (nestleder), spesialist allmennmedisin Trine Bjørner, spesialist allmenn-/samfunnsmedisin Arne Martin Kummen, seniorrådgiver dr. med. Øyvind Melien, overlege dr. med Anette Hylen Ranhoff, ph.d. cand. pharm. spesialist i sykehusfarmasi Kirsten Kilvik Viktil, dr. scient. cand.pharm. Siri Wang, overlege Torgunn Wæhre,

Redaktør

Cand.pharm. Trygve Fjeldstad.