Utvid/innskrenk

Legemiddelinteraksjoner

Se også G6 interaksjoner. Personer med kroniske sykdommer som bruker ofte flere legemidler samtidig med mulighet for legemiddelinteraksjoner, og dette vil også gjelde flere av pasientene med sjeldne sykdommer. Årsaksrettet behandling kan ha flere mulige interaksjoner som man må være spesielt oppmerksom på. Et eksempel er lumakaftor/ivakaftor (Orkambi) som brukes mot cystisk fibrose som påvirker aktiviteten til flere CYP enzymer og dermed påvirker bruken av legemidler i gruppen makrolider, NSAIDs, H2-blokkere, hormonelle antikonseptiva m fl.

For aktuelle interaksjoner se Interaksjonssøk på Statens legemiddelverk sine nettsider: https://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx

Legemiddelinteraksjoner