Utvid/innskrenk

L8.5.3.1 Verapamil

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 14.08.2018

For mer informasjon, se  L8.5 Kalsiumantagonister
Egenskaper
Se Tabell 3 Kalsiumantagonister. Farmakodynamiske egenskaper. Danner en egen gruppe blant kalsiumantagonistene og har ingen vaskulær selektivitet, men påvirker hjerte og kar i samme doseområdet. Har en moderat negativ inotrop effekt (sterkere enn for diltiazem). Forsinker impulsoverledningen i AV‑knuten noe mer enn diltiazem og reduserer den spontane sinusknuteaktiviteten noe, særlig under muskelarbeid. Blodtrykksreduksjonen skyldes både vasodilatasjon med nedsatt perifer karmotstand og moderat reduksjon av hjertets pumpekraft. Hemning av innstrømming av kalsiumioner i sinusknuten, AV‑knuten og myokardfibre er ansvarlig for den antiarytmiske effekten.
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 20–35 % ved peroral tilførsel. Grapefruktjuice øker biotilgjengeligheten noe. Uttalt førstepassasjemetabolisme i leveren ved CYP3A4. Eliminasjon ved metabolisme. Halveringstiden etter enkeltdose er 3–7 timer, ved gjentatt dosering øker den til 4–12 timer.

Indikasjoner

Hypertensjon. Stabil angina pectoris. Paroksystisk supraventrikulær takykardi, atrieflimmer‑/flutteranfall med rask ventrikkelaksjon og kronisk atrieflimmer med rask frekvens. Clusterhodepine.

Dosering og administrasjon

Lav startdose. Individuell tilpasning. Tablettene doseres 3–4 ganger daglig; depottablettene 1–2 ganger daglig.

 • Hypertensjon: Peroralt: Vanligvis 80–120 mg × 2–4

 • Angina pectoris: Vanligvis tabletter 40–120 mg × 3–4 eller depottabletter 240 mg × 1–2

 • Arytmier:

  • Voksne:

   • Parenteralt: Innledning: 2,5–5 mg intravenøst, injeksjonshastighet 1–2 mg/minutt (ved paroksystisk supraventrikulær takykardi kan det gis som én rask bolus). Kan gjentas flere ganger inntil en totaldose på 20 mg eller fall i systolisk blodtrykk under 100 mm Hg. Vedlikehold: Infusjon 7,5–15 mg/time

   • Peroralt: Vedlikehold: 80–120 mg × 3–6 eller depottabletter (kan deles; må ikke knuses/tygges): 120–240 mg × 2

  • Barn:

   • Parenteralt: Innledning: 0,15–0,25 mg/kg kroppsvekt intravenøst (reduserte doser og med stor forsiktighet hos nyfødte og spedbarn. Spesialistoppgave.) Kan gjentas en eller flere ganger med 5–10 minutters mellomrom. Vedlikehold: 0,05–0,1 mg/kg/time

   • Peroralt: 1–2 mg/kg × 3

Overdosering
Se G12 Verapamil
Bivirkninger
AV‑overledningen forlenges. Bradykardi. AV‑blokk og asystole kan opptre ved rask intravenøs injeksjon og/eller ved kombinasjon av verapamil og betareseptorantagonist eller verapamil og digitalis. Fare for forverring av hjertesvikt, særlig i kombinasjon med betareseptorantagonist. Hjertesvikt og hypotensjon/sjokk er sett ved rask intravenøs injeksjon, vesentlig hos pasienter som samtidig har stått på betareseptorantagonister, men også hos pasienter med sirkulatorisk påvirkning. Risikoen for hypotensjon og pumpesvikt er større hos barn enn hos voksne, spesielt hos nyfødte og spedbarn hvor verapamil bare må brukes av spesialister med erfaring med denne behandlingen.
Hos små barn må EKG og blodtrykk følges nøye under injeksjonen, og kalsium bør gis umiddelbart intravenøst hvis det kommer alvorlig blodtrykksfall. Ev. anbefales det å konferere med barneavdeling med erfaring i arytmier før behandling startes.
Mer obstipasjon enn ved de øvrige kalsiumantagonistene, ellers bivirkninger som de andre (se ). Kvalme kan opptre ved doser over 300 mg/dag.
Graviditet, amming
Se . Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende.
Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved AV-blokk grad I, sinusbradykardi, hypotensjon. Brukes med stor forsiktighet hos pasienter med hjertesvikt. Meget forsiktig i kombinasjon med betareseptorantagonister (se nedenfor). Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Kontraindikasjoner

Skal ikke gis ved AV‑blokk grad II–III eller ved defekt sinusknutefunksjon (med mindre pacemaker er innlagt). Skal ikke gis til hjertesviktpasienter med sirkulatorisk påvirkning. Skal ikke gis til pasienter hvor ventrikulær takykardi kan mistenkes, da dette kan gi alvorlig blodtrykksfall og ev. sirkulasjonskollaps. (Enkelte sjeldent forekommende idiopatiske ventrikkeltakykardier behandles med verapamil, men da skal denne diagnosen være stillet.) Hvis verapamil gis intravenøst til pasienter som står på betareseptorantagonister, må dette gjøres med stor forsiktighet. Kontraindisert ved preeksitert atrieflimmer/-flutter.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Verapamil
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C08DA01
Isoptin

«BGP Products»

 • injeksjonsvæske 2,5 mg/ml. 5 × 2 ml. Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • tabletter 40 mg. 100 stk. (enpac) kr 59,50.

 • tabletter 80 mg. 100 stk. (enpac) kr 81,00, 250 stk. (enpac) kr 219,30.

 • tabletter 120 mg. 100 stk. (enpac) kr 101,80.

Isoptin Retard

«BGP Products»

 • depottabletter 120 mg. 28 stk. (datopk) kr 97,90, 98 stk. (datopk) kr 142,60.

 • depottabletter 240 mg. 30 stk. (enpac) kr 96,10, 98 stk. (datopk) kr 207,20.

L8.5.3.1 Verapamil