Utvid/innskrenk

T8.6.2 *Lungeødem

Publisert: 

*Akutt hjertesvikt
Etiologi

Lungeødem sees særlig hyppig ved akutt hjerteinfarkt, hypertensiv hjertesykdom, akutte arytmier og alvorlige klaffefeil. Kan også forårsakes av akutt overhydrering, større lungeembolier og innånding av lokalirriterende gasser (røykforgiftning, klor og nitrøse gasser).

Behandling

Hurtig innleggelse, så snart tilstanden tillater det etter akuttbehandling. Tidlig CPAP-behandling er viktig (og et av de få tiltak som er dokumentert effektivt). CPAP kan institueres i moderne ambulanser og i alle akuttmottak. Start med 6 cm H2O-trykk. Langvarig og besværlig transport bør utsettes til pasientens tilstand er bedret. Kyndig ledsager bør overvåke transporten. Førstehjelpsbehandling:

 1. Anbring pasientens overkropp høyt. Stramtsittende tøy løsnes

 2. Oksygentilførsel i nesekateter eller på åpen maske, 5–10 l/minutt. (Ved utilstrekkelig ventilasjon kan overtrykksventilasjon på maske, eller på tube etter intubasjon, være nødvendig)

 3. Legemidler (prøves i nevnte rekkefølge):

  1. Glyseroltrinitrat: 0,5–1 mg sublingvalt eller 0,4–0,8 mg som aerosol sublingvalt eller i tuben etter intubasjon. Kan gjentas hvert 10.–15. minutt hvis pasienten ikke får alvorligere blodtrykksfall. Kan også gis som kontinuerlig i.v. infusjon med infusjonspumpe hvis overvåkning av behandlingen er mulig. Natrium nitroprussid er en annen NO-donor som gir effektiv arterietrykkreduksjon. Dette legemidlet virker sterkere på arterioler og egner seg derfor ved store, akutte klaffeinsuffisienser eller ventrikkelseptum ruptur

  2. Opioidanalgetika: Morfin 5–10 mg i.v. Kan gjentas 1–2 ganger. Antiemetika kan gis samtidig

  3. Metoklopramid: 10–20 mg i.v. ved kvalme

  4. Slyngediuretika: F.eks. furosemid 20–40 mg langsomt i.v. Kan gjentas. (Forsiktighet, se .)
  5. Ved atrieflimmer > 120/minutt bør frekvensen reduseres (se ). Ved ventrikkeltakykardi og ustabil hemodynamikk er elektrokonvertering førstevalg. Ved ventrikkeltakykardi og stabil hemodynamikk kan amiodaron overveies.
  6. Diazepam: 5–10 mg langsomt i.v. (del dosen) eller rektalt ved angst og uro. Forsiktighet hvis morfin er gitt

Aktuelle nettressurser

UpToDate

Kilder
Hjertesvikt 

T8.6.2 *Lungeødem